Artworks $ 1,000 ~ $ 5,000 6,067점작품
연도순 인기순 ↑ 가격순
2,000,000원  
하늘보다 by 허필석

53 x 45.5 cm

no.p28835

2,000,000

2,400,000원  
행복한 삶 by 곽연

40.9 x 31.8 cm

no.p1530

2,400,000

1,500,000원  
Hug11 by 한귀원

45.5 x 53 cm

no.p31425

1,500,000

1,200,000원  
뒷산에 누워 by 문홍규

31.8 x 40.9 cm

no.p12507

1,200,000

3,000,000원  
비상 by 노재환

53 x 73 cm

no.p30546

3,000,000

1,500,000원  
다빈치문양 유리모자이크(블루)(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8921

1,500,000

4,000,000원  
빛과 시간 by 임창열

53 x 45.5 cm

no.p15555

4,000,000

2,000,000원  
over there by 허필석

53 x 45.5 cm

no.p6517

2,000,000

3,800,000원  
향리1 by 이종우

85 x 51 cm

no.p31910

3,800,000

5,000,000원  

90 x 117 cm

no.p11723

5,000,000

4,000,000원  
신부 by 김애옥

73 x 100 cm

no.p31416

4,000,000

3,000,000원  
시선 by 신은섭

72.7 x 53 cm

no.p5704

3,000,000

3,000,000원  
닭 꿈 by 이종우

73 x 50 cm

no.p31909

3,000,000

3,000,000원  
올려보기 by 신은섭

73 x 53 cm

no.p5720

3,000,000

1,500,000원  
산산수수(山山水水) by 조동일

76 x 56 cm

no.p32070

1,500,000

1,500,000원  
산산수수(山山水水) by 조동일

76 x 56 cm

no.p32092

1,500,000

1,200,000원  
산산수수(山山水水) by 조동일

76 x 56 cm

no.p32239

1,200,000

1,200,000원  
산산수수(山山水水) by 조동일

76 x 56 cm

no.p32258

1,200,000

5,000,000원  
관계1 by 김애옥

73 x 91 cm

no.p31388

5,000,000

3,000,000원  
Made in Nature-Forest by 정인완

40.9 x 53 cm

no.p31655

3,000,000